Drzewo- naturalnie się opłaca


ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTUTereny województwa warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego poprzez bogate zasoby przyrodnicze stanowią doskonałe zaplecze turystyczne. Toteż rozwój gospodarczy niniejszych regionów w dużej mierze zależny jest od tej branży. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskie znaczne obszary, na których planowane były inwestycje około turystyczne, zostały objęte nowa formą ochrony przyrody - Europejską Siecią Obszarów NATURA 2000. Sytuacja ta wymusza zarówno na jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorcach z branży turystycznej, jak i społecznościach lokalnych zdobycie wiedzy o właściwym korzystaniu z tych terów, bez wyłączenia ich z użytkowania społeczno-gospodarczego.

Toteż w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia pt.: „NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim – program edukacji przyrodniczej” postawiono przed sobą cztery cele, spójne z założeniami priorytetu V POIiŚ oraz działania 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska.

W omawianym projekcie dążono do przełamania negatywnych stereotypów sektora biznesu i jednostek samorządu terytorialnego, związanych z aktywnością społeczno-gospodarczą na obszarach NATURA 2000. Celem projektu było także poszerzenie wiedzy pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli branży turystycznej i społeczności lokalnej na temat konieczności ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu oraz przygotowanie kadry jednostek samorządu terytorialnego do planowania i podejmowania decyzji rozwojowych w obszarach szczególnie wrażliwych przyrodniczo. Projekt zmierzał do ukazania konieczności zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych poszczególnych gmin oraz wskazania możliwości rozwoju ekoturystyki i zasad optymalnego korzystania z lokalnych zasobów przyrodniczych. Ważnym elementem przedsięwzięcia było też zbudowania pozytywnych postaw społecznych do konieczności podejmowania działań ochronnych dla najcenniejszych obszarów przyrodniczych poprzez aktywne formy edukacji.

Dla pogłębienia wiedzy o gospodarowaniu na obszarach Natura 2000, zostały przeprowadzone szkolenia stacjonarne i kursy e-learningowe. Działania te skierowane były do pracowników samorządu terytorialnego, przedstawicieli branży turystycznej oraz społeczności lokalnych. Bezpośrednie działania edukacyjne wspierane były przez regionalne kampanie informacyjne mające kształtować pozytywne postawy społeczne. Zwieńczeniem projektu było wydanie dwóch publikacji - praktycznego podręcznika o zasadach i możliwościach podejmowania działań inwestycyjnych na obszarach chronionych Europejską Siecią Obszarów NATURA 2000 oraz folderu informacyjnego o sposobach i możliwościach podejmowania pro-turystycznych działań rozwojowych na obszarach chronionych NATURA 2000. Działaniami edukacyjnymi skierowanymi do społeczności lokalnych objętych zostało 89 obszarów Europejskiej Sieci Obszarów NATURA 2000. U uczestników szkoleń (1024 osoby) ukazany został wzrost wiedzy nt. wdrażania inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych oraz podniesiono poziom świadomości nt. potrzeby ochrony przyrody, zasad ochrony przyrody oraz zasad postępowania na terenach szczególnie wartościowych przyrodniczo i chronionych.

Poprzez opracowanie i dystrybucję 1000 plakatów informacyjnych oraz 10000 przewodników i 15000 folderów informacyjnych, a także platformę e-learningową z której skorzystały 1163 osoby przekazywano w przystępny sposób informację o konieczności podejmowania działań ochronnych dla najcenniejszych obszarów przyrodniczych. Budowanie pozytywnych postaw społecznych i aktywne formy edukacji wzmocnione były również poprzez ożywioną akcję marketingu społecznego z wykorzystaniem regionalnych rozgłośni radiowych (160 emisji spotu reklamowego) i miejscowej prasy (10 reklam).

Całkowita wartość dofinansowanego projektu pt: „NATURA 2000 w województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim – program edukacji przyrodniczej” wyniosła 671602,54 PLN

Projekt nr POIS.05.04.00-00-064/08 współfinansowany był przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano go również ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 59687,71 PLN

Dziękujemy uczestnikom szkoleń miejscowych i jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w kursach e-learningowych.


NFOSiGWDofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej